kostka brukowa
Ziel-bruk
Nasze produkty

Do pobraniaNowości/Promocje
Certyfikaty

Rzetelna firma

TX    Fair play

Nasze dobreWARUNKI GWARANCJI


ZIEL-BRUK®

GWARANTUJE KUPUJĄCEMU JAKOŚĆ SPRZEDAWANYCH WYROBÓW ZGODNIE Z DOKUMENTAMI ODNIESIENIA

Sprzedawane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów krajowych określanych  w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

Wyroby posiadają deklaracje właściwości użytkowych oraz oznakowane są znakiem. Każda paleta/opakowanie wyrobu posiada etykietę: „Informacja o wyrobie” zawierająca dane o dokumencie odniesienia, za zgodność z którym produkowany jest wyrób oraz o cechach jakościowych wyrobu.

Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez  ZIEL-BRUK MAKAREWICZ oraz ZIEL-BRUK Sp. z o.o. wynosi 3 lata.

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty  za odebrane wyroby.

2. Firma ZIEL-BRUK MAKAREWICZ oraz  ZIEL-BRUK Sp. z o.o. jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez kupującego:

 • oryginału faktury zakupu wyrobów,
 • dokumentów WZ w oryginale,
 • etykiety wyrobu znajdującej się przy każdej palecie dostarczonego produktu.

4. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się  z wbudowaniem wyrobu i natychmiastowego poinformowania ZIEL-BRUK MAKAREWICZ bądź ZIEL-BRUK Sp. z o.o. - przez złożenie  pisemnej reklamacji. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami,  producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.

5. W przypadku stwierdzenia wad  w trakcie użytkowania produktu, Kupujący powinien złożyć niezwłocznie reklamację na piśmie  w miejscu zakupu produktów lub bezpośrednio w dziale sprzedaży  firmy ZIEL-BRUK MAKAREWICZ bądź  ZIEL-BRUK Sp. z o.o. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZIEL-BRUK MAKAREWICZ bądź  ZIEL-BRUK Sp. z o.o. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz.

6. Nie podlegają gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia:

 • wykwity w postaci białego  nalotu,
 • odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.

7. Wyroby niepełnowartościowe, tzw. II gatunek nie są objęte gwarancją.

8. Gwarancją nie są objęte wady  i uszkodzenia mechaniczne wyrobów powstałe w wyniku:

 • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
 • niewłaściwego doboru wyrobu  do rodzaju i wielkości obciążeń,
 • niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej wbudowania  zakupionych wyrobów,
 • niewłaściwego użytkowania,  niezgodnego z przeznaczeniem,
 • niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.

9. Brak liniowości ułożonej powierzchni nie może być podstawą do reklamacji, jeżeli wykonawca nie zastosował spoin,  których wielkość nie zależy od rodzaju kostki brukowej,  a powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty  w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Ze względu na technologię kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.
 • Zdjęcia zamieszczone w tym folderze pokazują przykładowe zastosowanie produktów ZIEL-BRUK®  i mają charakter poglądowy.
 • Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian poszczególnych produktów, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w składzie i druku.
 • Dystanse, które posiadają prawie wszystkie kostki brukowe nie służą do uzyskania wymaganej szerokości spoin, a tylko są elementem pomocniczym.
 • Informacje i przykładowe ilustracje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały starannie dobrane przy wykorzystaniu całej wiedzy firmy ZIEL-BRUK®, jednakże ostateczne ustalenie przydatności jakichkolwiek informacji lub materiałów na własny użytek i sposób ich wykorzystania jest obowiązkiem użytkownika.
 • W każdym indywidualnym przypadku należy odnieść się do obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz do projektu zagospodarowania terenu.

FIRMA ZIEL-BRUK® OD ZAWSZE NA PIERWSZYM MIEJSCU STAWIA JAKOŚĆ SWOICH PRODUKTÓW I ZADOWOLENIE KLIENTA. OD LAT DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY MOGLI SIĘ PAŃSTWO CIESZYĆ JAK NAJDŁUŻEJ Z ZAKUPIONYCH W NASZEJ FIRMIE WYROBÓW.

Copyright by ZIEL-BRUK 2015                                                                                                                                               Projektowanie stron www - MediaSoft.net.pl