kostka brukowa
Ziel-bruk
Nasze produkty

Do pobraniaNowości/Promocje
Certyfikaty

Rzetelna firma

TX    Fair play

Nasze dobrePOLITYKA PRYWATNOŚCI


Ochrona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna

,,Administratorami danych osobowych jest ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Edward Makarewicz Płoty ul. Lubuska 28, 66-016 Czerwieńsk i ZIEL- BRUK sp. z o.o., ul. Mosiężna 27, 66-400 Gorzów Wielkopolski.   Administratorzy danych dokonali  wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: iod.ploty@zielbruk.pl  oraz  iod.gorzow@zielbruk.pl .Dane osobowe pozyskane w wyniku zarejestrowania się na stronie internetowej  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO1 tj. na podstawie umowy oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach, przy czym obowiązek prawny ciążący na Administratorach wynika z  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną2 (dalej ,,uśude”). Dodatkowo informujemy, iż w przypadku dokonania zamówienia dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO tj. wykonania umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z  ustawy o rachunkowości3. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku skierowania przez Pana/Panią zapytania Pana/Pani dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratorów, przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratorów należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Dane osobowe będą przetwarzane:

-  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będą przetwarzane przez cały okres trwania umowy- do czasu wyrejestrowania się przez Pana/Panią z serwisu lub usunięcia konta przez Administratorów.

- dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży będą przetwarzane do czasu zrealizowania umowy sprzedaży, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji  do czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację, a także po jej udzieleniu przez okres dwóch lat dla celów archiwizacji.

- dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach wynikającego z uśude i będą przetwarzane do czasu usunięcia konta z systemu.

- dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach wynikającego z ustawy o rachunkowości będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.

- dane osobowe przetwarzane dla celu odpowiedzi na zapytanie będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także

- przeniesienia danych, oraz

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pana wykonać kontaktując się z podmiotem ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Edward Makarewicz lub ZIEL- BRUK sp. z o.o.

Podanie danych w formularzu rejestracji jest dobrowolne ale niezbędne w celu rejestracji profilu  na stronie internetowej oraz zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratorów na podstawie zawartych umów powierzenia. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, w tym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.”

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.)

Copyright by ZIEL-BRUK 2015                                                                                                                                               Projektowanie stron www - MediaSoft.net.pl