kostka brukowa
Ziel-bruk
Nasze produkty

Do pobraniaNowości/Promocje
Certyfikaty

Rzetelna firma

TX    Fair play

Nasze dobreWSKAZÓWKI DO UKŁADANIA


WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ

Grunt odspajamy do głębokości przemarzliny lub uwarstwienia konstrukcji drogi, chodnika ca 20÷50 cm. Uwzględnić spadek poprzeczny od 2,5÷4%, a w przypadku gliniastego podłoża wbudować drenaż. Dopuszczalna tolerancja dla równości wynosi +/- 2 cm.

Podbudowę wykonujemy z tłucznia, żwiru lub chudego betonu grubości od 10÷30 cm, ze spadkiem poprzecznym min. 2,5%. Należy wykonać zgodnie z projektem, sprawdzić nośność i zagęszczenie. Wahania w równości wykonanej podbudowy nie powinny być większe niż +/- 1 cm na długości 4 m.

Obramowanie wykonujemy z krawężników i obrzeży, ustalając odległość tak, aby było jak najmniej docinanych kostek. Do ustawionych obramowań lub stałych elementów (mur) układać całe kostki, a kostki docinane układać do kostek.

Podsypkę wykonujemy z piasku naturalnego 0÷4 mm, piasku łamanego 0,075÷4 mm, grysu 2÷4 mm lub mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubość podsypki po zagęszczeniu 3÷5 cm. Materiał podsypkowy nie może „przesączać się” (przenikać) do podbudowy i nie powinien być zagęszczany przed ułożeniem kostki, co pozwala na zniwelowanie różnic w wysokości kostki z dopuszczalną tolerancją.

Układanie kostki brukowej rozpoczynamy od sprawdzenia zgodności dostaw z zamówieniem kolor, wzór,ilość. Kostki należy układać luźno. Pionowe dystanse są elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokość spoin (fug) od 3÷5 mm. Skontrolować linię fug listwą lub sznurkiem w odstępach 1÷2 m. Zalecamy układanie kostek tak, aby dłuższy bok był ułożony prostopadle lub po przekątnej do kierunku ruchu. Tak ułożona kostka korzystniej przenosi obciążenia dynamiczne powstające wskutek ruchu pojazdów. Aby zapobiec niepożądanej koncentracji kolorów, układać kostki z kilku palet jednocześnie. Podczas układania nie chodzić po podsypce. Nierówności ułożonej kostki nie mogą przekraczać 1 cm na długości łaty 4 m.

Spoinowanie (zafugowanie) wykonujemy stabilną mieszanką mineralną 1÷3 mm, która przenosi obciążenia dynamiczne na poszczególne kostki. Materiał do spoinowania musi być całkowicie wymieciony i nie może przenikać do podsypki.

Ubijanie - zagęszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocą płyt wibracyjnych wykonujemy w stanie suchym, po całkowitym wmieceniu materiału do spoin. Przy kostkach kolorowych i kostkach ze specjalnie obrobioną powierzchnią, stosować tylko wibrator z płytą z tworzywa sztucznego (VULKOLAN) o gładkiej powierzchni. Waga wibratora nie może przekraczać 150 kg. Przy zagęszczeniu poziom ułożonej kostki brukowej obniży się o ca 1cm, co należy uwzględnić przy ustalaniu grubości podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze raz całkowicie zapełnić. Przez dłuższy czas należy je w razie potrzeby dopełniać poprzez zamiatanie lub spłukiwanie nawierzchni wodą.
 
 WBUDOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Krawężniki i obrzeża stosujemy na drogach, placach i chodnikach do obrzegowania nawierzchni brukowych. Dla kostek o grubości 8 cm stosowane są krawężniki lub obrzeża o grubości 15 i 8 cm. Dla kostek o grubości 6 cm zazwyczaj stosuje się obrzeża o grubości 6 cm. Krawężniki i obrzeża wbudowuje się na fundamencie z wilgotnego betonu.

Podbudowa musi przebiegać równolegle do poziomu utwardzania.

Układanie krawężników i obrzeży powinno odbywać się tak, aby podbudowa była obciążona równolegle.

Przy ustawianiu krawężnika i obrzeży beton powinien być wilgotny (przed związaniem), aby związać podbudowę z krawężnikiem lub obrzeżem.

Krawężniki lub obrzeża należy układać w jednej wysokości i płaszczyźnie.

 
WBUDOWANIE GAZONÓW

Gdy mur z gazonów nie przekracza 100 cm wysokości wykonujemy wykop o szerokości muru oraz zagęszczenia 15 cm warstwą żwiru. Pierwszy rząd gazonów powinien zostać wbudowany poniżej poziomu gruntu.

Mury wyższe niż 100 cm wykonujemy na fundamencie betonowym o grubości ok. 20 cm na warstwie zagęszczonego żwiru na głębokości ok. 80 cm. Pierwszy rząd gazonów powienien być wypoziomowany na fundamencie z odstepem ok. 5 mm. Poza pierwszym rzędem pozostałe gazony układa się na sucho.

Ewentualne różnice wysokości należy wyrównać piaskiem lub zaprawą.

Po ułożeniu każdego rzędu gazony wypełnia się do 1/3 wysokości żwirem a następnie ziemią. 

 


 

 


WBUDOWANIE PALISAD

Palisady wbudowuje się w fundament, który w przypadku gruntu nośnego powienien wynosić 1/3 wysokości zabudowy palisad plus 10-20 cm. Wykop powinien zostać zagęszczony warstwą żwiru lub klinca.

Palisady należy ustawiać na wilgotnym betonie o grubości 10-20 cm, a następnie klinować z obu stron.

Każda palisada powinna być oddzielnie wypionowana i osadzona.
 

 

 
WBUDOWANIE BLOCZKÓW MUROWYCH

Bloczki murowe powinno układać się na cienkiej warstwie zaprawy klejącej w sposób zakładkowy. Przy podstawie nie należy kłaść kleju pozostawiając tym samym otwór drenażowy.

 

 

 

 

 

 
WBUDOWANIE PUSTAKÓW ŚCIENNO-COKOŁOWYCH I SŁUPKOWYCH

Ściany należy budować na zagęszczonej warstwie żwiru, na głębokości min. 80 cm oraz na fundamencie betonowym o grubości ok. 25 cm. Do wykonania słupków ogrodzeniowych można użyć stalowych prętów zakotwiczonych w fundamencie betonowym. Pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowej po uprzednim  wypoziomowaniu. Kolejne warstwy układa się na sucho w sposób tzw. zakładkowy. Otwory pustakowe wypełnia się betonem wilgotnym, który należy ubijać.

 

 

 

 
WBUDOWANIE BLOKÓW SCHODOWYCH

Wszystkie stopnie w formie bloków muszą zachodzić krawędziami na siebie na głębokości ok. 5 cm. Nie powinny się opierać na przeciwległych bokach (podporach). Należy pomierzyć wysokość i głębokość nachylenia, w celu właściwego ułożenia stopni. Pod pierwszym stopniem wykonać fundament na głębokości ok. 60cm. Na górze skarpy usunąć na głębokość ok. 40 cm od górnego stopnia warstwę ziemi pod taras. Wypełnić wykop pod fundament chudym betonem i zagęścić go ubijakiem. Najniższy stopień ułożyć na poduszce z zaprawy na wcześniej wykonanym fundamencie i dokładnie wyrównać (ustawić) tzn. powierzchnia górna podnóżka musi na całej długości w poziomie. Górne płaszczyzny podnóżków w celu odpływu z nich wody muszą mieć spadek ok. 3 mm w kierunku zejścia. Pierwszy stopień należy osadzić przy użyciu tłucznia lub chudego betonu na poduszce betonowej itd.

 

 

 

 

 

 

 
WBUDOWANIE PUSTAKA SKARPOWEGO

Zaznaczyć miejsce wykonania murka za pomocą drewnianych kołków, a na zakrętach użyć węża ogrodowego. Wykopać wzdłuż zaznaczonego kształtu murka rów o szerokości 45cm. Przy murku wysokim na 3 bloczki wykopać rów o głębokości 5cm, przy murku wysokim od 4 do 6 bloczków wykopać rów o głębokości 10cm. Dobrze ubić ziemię w rowie. Następnie utwardzić rów za pomocą czystego żwirku mineralnego tworząc warstwę na 2,5cm. Sprawdzić za pomocą poziomicy czy powstała warstwa jest równa w obu kierunkach. Za pomocą młotka i dłuta usunąć zamki tylko w dolnej warstwie kamieni. Należy nosić przy tym okulary i rękawice. Proszę układać kamienie obok siebie i wyrównać po stronie wewnętrznej. Sprawdzić poziomicą czy trzymają poziom i pion. Następny rząd należy układać w przesunięciu do poprzedniego o ½ długości i każdy kamień przesunąć o grubość zamka do kamienia leżącego poniżej. Wypełnić z tyłu każdy rząd kamieniami lub żwirkiem przepuszczającym wodę na szerokości 20cm i utwardzić materiał. Należy tak postępować do samej góry. Przy rozłupywaniu kamieni należy zawsze nosić okulary i rękawice. Ponacinać kamień dookoła dłutem i młotkiem. Należy wbijać dłuto w nacięcie tak długo, aż kamień się rozłupie. Zamiennie stosować można narzędzie do cięcia na mokro. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi przecinarki. Przy murkach prostych nakrycia powinno się układać na przemian. Na zakrętach nakrycia układa się w tym samym kierunku. Jeżeli zajdzie taka potrzeba można je przyciąć. Ostatni rząd kamieni należy przykleić odpowiednim klejem do kamieni, jedna tuba wystarcza na około 6m. Można użyć mrozoodpornego kleju do płytek.

 

 

 

Copyright by ZIEL-BRUK 2015                                                                                                                                               Projektowanie stron www - MediaSoft.net.pl